Niveus hírlevél – 2022. november

2022-11-30

2022.november 22-én elfogadták és 23-án kihirdették az őszi adócsomagot. 2022. december 1-ig kell bejelentést tenniük azoknak, akik a társasági adót devizában szeretnék megfizetni. Novemberi hírlevelünkben ezekkel a témákkal foglalkozunk, egyúttal örömmel jelentjük be, hogy 2023. január 1-jétől új üzletággal, a könyvvizsgálati szolgáltatásokkal bővül a cégcsoport tevékenységi köre (Niveus Audit), amely a „one-stop-shop” megközelítést tovább erősíti (minden szolgáltatást egy helyen, az adott társaságot kiválóan ismerő szolgáltatótól lehet igénybe venni).

 

Őszi adócsomag 

2022.november 22-én a benyújtott törvényjavaslathoz képest lényeges módosítások nélkül elfogadta a jövő évi adótörvény-változásokkal kapcsolatos őszi csomagot, amelyet az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvényként 2022. november 23-án ki is hirdettek. A főbb változások - a teljesség igénye nélkül - a következők.

 

Társasági adó

Már 2022-ben is alkalmazható kedvezőbb szabályok lépnek hatályba a vagyonkezelő alapítvány, bizalmi vagyonkezelés keretében kezelt vagyon esetében.

A Csoportmentességi Rendelet változására tekintettel az elektromos töltőállomás létesítéséhez kapcsolódó adóalap kedvezmény csekély összegű („de minimis”) támogatásként vagy az adózó döntése alapján az Európai Bizottság Válságközleménye (2022/C 131 1/01) alapján vehető igénybe. Az új szabályokat a 2022. január 31-ét követően benyújtott adóbevallásában lehet alkalmazni (tehát a korábban benyújtott bevallások önellenőrzése szükséges).

2023-tól pontosításra kerülnek a társaságiadó-csoportra vonatkozó egyes rendelkezések.

Átmeneti rendelkezés alapján a 2014-ben kezdődő adóév utolsó napjáig keletkezett, és az adóalapnál még fel nem használt elhatárolt veszteséget is legfeljebb a kamatlevonási korlátozási szabályok figyelembevétele nélkül számított adóalap 50%-ával szemben érvényesíthetik az adózók. A rendelkezés az adózó választása szerint első alkalommal már a 2021. december 31-ét követően kezdődő adóévre is alkalmazható.

 

Robin Hood adó

Az energiaellátók jövedelemadójában („Robin Hood adó”) is a társasági adóhoz hasonló rendelkezések lépnek hatályba az elektromos töltőállomás létesítéséhez kapcsolódó adóalap kedvezmény esetében.

 

Helyi iparűzési adó

A jelenleg hatályos rendelkezések értelmében háromféle egyszerűsített iparűzési adóalap megállapítási módszer létezik. Jövőre megújul az iparűzési adó egyszerűsített megállapítási módjának rendszere és a jelenlegi lehetőségeket egy egységes egyszerűsített módszer váltja fel. Az új modellt alkalmazhatja bármely iparűzésiadó-alany, amelynek évi bevétele nem több mint 25 millió forint, illetve kiskereskedő átalányadózó egyéni vállalkozó esetében nem több mint 120 millió forint.

 

A kisvállalkozó egyszerűsített iparűzésiadó-alapja az adóévi bevétele nagyságától függően sávosan differenciált, önkormányzatonként azonos nagyságú, tételes összeg lesz. Ennek következtében megszűnik az adóalap székhely-telephelyek közti különböző módszerekkel történő megosztásának kötelezettsége, mivel minden illetékes önkormányzatnak azonos nagyságú adóalap jár.

 

Az egyszerűsített adóalap 12 millió forint bevételig 2,5 millió forint, 12 és 18 millió forint közötti bevételi sávban 6 millió forint, 18 és 25 millió forint bevétel között, illetve kiskereskedő, átalányadózó esetében 120 millió forint bevételig pedig 8,5 millió forint lesz.

 

Az egyszerűsített iparűzési adó választását az adóhatósághoz be kell jelenteni . Az új szabályok szerint az adót bevallás benyújtása nélkül, évente egyszer, az adóévet követő év májusának utolsó napjáig kell megfizetni.

 

Az iparűzési adó alapjának a szokásos piaci árra való tekintettel történő csökkentése mostanáig csak akkor volt lehetséges, ha a vállalkozó rendelkezett a vele szerződő kapcsolt fél azon nyilatkozatával, miszerint az ugyanakkora összeggel megnövelte az iparűzési adó alapját vagy az őt terhelő, a helyi iparűzési adónak megfelelő külföldi adó, ennek hiányában a társasági adó vagy annak megfelelő külföldi adó alapjának megállapítása során azt figyelembe vette. A törvény 2023. január 1-től lehetővé teszi, hogy az a fél is kiadhassa a törvényben előírt tartalommal a partnere adóalap csökkentéséhez szükséges nyilatkozatot, amely a kapcsolt ügylet során az ellenértéket nem az iparűzési adóalapba tartozó tételként számolta el és így nem kell vele az adóalapját megnövelnie.

 

Általános forgalmi adó

Két évvel meghosszabbították az új lakóingatlanok értékesítésére vonatkozó kedvezményes, ötszázalékos általános forgalmi adókulcs időbeli hatályát. A kedvezményes adómérték így 2024. december 31-ig (bizonyos esetekben 2028. december 31-ig) alkalmazható.

 

A törvénymódosítás következtében 2023-tól egyértelművé válik, hogy az áfa szabályok alkalmazásában egy ingatlan akkor is új építésűnek minősül, ha olyan mértékben átépítik, hogy az az ingatlan funkciójának megváltozását eredményezi. Ebből adódóan az ilyen funkcióváltáson átesett ingatlanok csak áfásan lennének értékesíthetők az egyenes adózás szabályai szerint. Emellett figyelembe kellene venni őket a sorozatjellegű értékesítésnél és az alanyi adómentesség értékhatárába beszámítható esetek tekintetében is.

 

A fordítottan adózó építési-szerelési szolgáltatások köre két tekintetben bővül. Egyrészt az ingatlan rendeltetésváltoztatására vonatkozó munkák is e körbe fognak tartozni. Másrészt a jövőben nem csak építési hatósági, hanem bármilyen hatósági engedélyéhez, tudomásulvételéhez vagy bejelentéshez kötött építési-szerelési munka a fordított áfa hatálya alá esik.

 

A törvény előkészíti az e-nyugta bevezetését a nyugtaadatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség kiterjesztésével, felhatalmazást adva miniszteri szintű jogalkotásra.

 

A jövőben a számlán csak abban az esetben kell feltüntetni forintban az áthárított adó összegét külföldi pénznemben történő számlázás esetén, ha a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás belföldön adóztatandó.

 

Összhangban az uniós szabályozással, az egyes gabonatermékek, acélipari termékek értékesítése, valamint az üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalmi értékű jog (kibocsátási egység) átengedése esetében a fordított adózás szabályai továbbra is alkalmazandóak maradnak, a jelenlegi tervek szerint 2026. december 31-éig.

 

Új előírások lépnek hatályba azon alanyi adómentes adóalanyokra, akik közösségen belüli vagy import távértékesítést végeznek. Emellett változnak az egyablakos rendszer szabályai is.

 

Személyi jövedelemadó

Az állami adó- és vámhatóság 2023. január 1-jétől feltünteti a 25 év alatti fiatalok adókedvezményére jogosult adóbevallási tervezetében az adókedvezmény összegét, függetlenül attól, hogy azt az adóév folyamán igénybe vette-e. Ez segíti, hogy a kedvezményt azok is igénybe tudják venni, akiknek erről a lehetőségről nem volt tudomásuk.

 

A törvény kiegészíti a tartós befektetési szerződés kötésére jogosultak körét az olyan vagyonkezelő alapítványokkal, amelyet magánszemély alapított és a kedvezményezetti kör is magánszemélyekből áll. Eddig ez a rendelkezés csak a bizalmi vagyonkezelőre terjedt ki, de a vagyonkezelő alapítvány hasonló működése miatt az ilyen különbségtétel nem volt indokolt, ezt oldja fel az új szabály.

 

Módosul a csoportos személyszállítás fogalma. Akkor is adómentes a személyszállítás, ha az nem a kifizető tulajdonában levő járművel valósul meg, hanem bérelt vagy lízingelt járművel.

 

Átalányadózás

Az új szabályok szerint 2023-tól az átalányadózás a tárgyévet megelőző adóévben szerzett bevétel mértékétől függetlenül választható. A tárgyévre vonatkozó bevételi értékhatárok továbbra is megmaradnak, vagyis az egyéni vállalkozó akkor alkalmazhatja az átalányadózást, ha a tárgyévben a bevétele nem haladja meg az éves minimálbér tízszeresét, míg az adóév egészében kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző egyéni vállalkozó esetében az éves minimálbér ötvenszeresét. Továbbá, négy évről 12 hónapra csökken az az időszak, amelynek el kell telnie ahhoz, hogy az átalányadózás újra választható legyen.

 2023.január 1-jétől az átalányadózóknak csak negyedévente kell járulékbevallást benyújtaniuk. Ha az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozó családi járulékkedvezményt kíván érvényesíteni, úgy az átalányban megállapított jövedelme adóelőlegét negyedévente kell megállapítania és bevallania, szemben a jelenlegi havi kötelezettséggel.

 

Emellett göngyölítéses adófizetési szabályt vezettek be az átalányadózást választó egyéni vállalkozóknak a szociális hozzájárulási adó megállapítására annak érdekében, hogy jövedelmük éves eloszlása ne befolyásolja nagy mértékben a fizetendő adó mértékét.

 

Egészségügyi szolgáltatási járulék

Az adóhivatal 2022 október 12-én közzétette azt a tájékoztatót, amely a 2023. évi egészségügyi szolgáltatási járulék mértékét tartalmazza. A tájékoztató alapján 2023. január 1-jétől az egészségügyi szolgáltatási járulék összege a jelenlegi havi 8400 forintról (napi 280 forintról) havi 9600 forintra (napi 320 forintra), azaz havi 1200 forinttal (napi 40 forinttal) nő.

Továbbá 2023. január 1-jétől egyszerűsödik a TAJ szám és az egészségügyi szolgáltatási járulék kötelezettség törlése érdekében szükséges adminisztráció a TAJ számmal rendelkező, de külföldön biztosított személyek esetében.

 

Illeték

2023.január 1-től kapcsolt vállalkozások közötti ingatlanátruházás csak akkor illetékmentes, ha a vagyonszerző előző évi nettó árbevételének minimum 50%-a saját tulajdonú, vagy bérelt ingatlan bérbeadásából, üzemeltetéséből, saját tulajdonú ingatlan adásvételéből származott.

 

Reklámadó

 2023.december 31-ig meghosszabbították a reklámadó felfüggesztését, vagyis a reklámadó mértéke eddig a dátumig 0 % marad.

 

Számvitel

A 2021/2101/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelés érdekében a jövőben közzé kell tenni a bizonyos méretet (275 milliárd forintot árbevételt) elérő cégekre-cégcsoportokra vonatkozó adózási információikat (az ún. társaságiadó-információkat tartalmazó jelentést). E kötelezettségről 2022. októberi hírlevelünkben írtunk részletesebben.

 

 2022.december 1-ig bejelentést kell tenni a társasági adó devizában történő megfizetéséhez

2022.szeptember 30-ától a gazdasági társaságoknak lehetősége nyílt arra, hogy a következő adóévtől társaságiadó-kötelezettségüket euróban vagy amerikai dollárban teljesítsék. Erre a könyvvezetés devizanemétől függetlenül lehetőség van, ezért a könyveiket devizában vezető vállalkozások mellett azoknak a vállalkozásoknak is érdemes átgondolniuk a lehetőséget, amelyek a könyveiket ugyan forintban vezetik, de bevételük jelentős része devizában folyik be, illetve nagy összegű devizatranzakciókat folytatnak.

 

A társasági adó esetében a dollárban vagy euróban történő adófizetésnek előzetes feltétele, hogy az adózó a saját adóéve legelső napját megelőző hónap legelső napjáig (vagyis naptári éves adózók esetében az adóévet megelőző év december 1-jéig bejelentést tegyen a „T201-es” nyomtatványon ezirányú választásáról a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) részére. Naptári éves adózók esetében a 2023-as adóév kapcsán tehát 2022. december 1-jéig áll nyitva ez a választási lehetőség. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának nincs helye. Arra azonban van lehetőség van, hogy az adózó az adóéve utolsó napjáig, vagyis naptári éves adózók esetében  december 31-ig a devizában történő társasági adófizetésre vonatkozó döntését megváltoztassa, de a határidő ezen változtatási lehetőség esetében is jogvesztő.

 

Azoknak tehát, akik gondolkodnak a társasági adó devizában történő megfizetésén, mindenképpen érdemes bejelentést tenniük, különben legkorábban a 2024-es adóévben élhetnek majd a devizában történő társasági adófizetés lehetőségével.

 

Jövő évtől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetésére is lesz lehetőség, ezt ugyanakkor a vonatkozó kormányrendelet nem köti előzetes bejelentéshez.

 

*           *           *

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Share this page and start a discussion:

Kérdése van?
Forduljon bizalommal szakértő kollégánkhoz

Hírek

Niveus hírlevél – 2020. május

A munkaidőkeret szabályai rugalmasan változtak a válságintézkedések következtében. Milyen speciális rendelkezésekkel kell tisztában lenni a beszámoló és bevallási határidő halasztásokkal kapcsolatban? Bértámogatást kaphatnak az álláskeresőket foglalkoztatók. Közeleg a nagyvállalatok energetikai...

Elolvasom

Niveus hírlevél – 2023. január

2023. december 31-ig kiterjesztették a Válságközlemény alapján igénybe vehető támogatások határidejét és a támogatás mértéke 400 ezer euróról 2 millió euróra nőtt. Megszűnnek a Szép-kártya zsebek. Duplájára emelkedett a munkába járás adómentes és kötelezően járó költségtérítése. Új adatlapot rendszeresített az állandó meghatalmazások bejelentésére a NAV. Januári hírlevelünkben ezekkel a témákkal foglalkozunk, illetve megosztjuk ügyfeleinkkel a közelmúltban készült ügyfélelégedettségi felmérésünk eredményét.

Elolvasom

Véleményünk az árak forintban történő feltüntetése kapcsán

Megtévesztő árcédulák a magyar üzletekben: erre figyeljen, ha nincs forintos ár

Elolvasom

Kapcsolat

+36 30 861 4009

Köszönjük üzenetét!

Kollégáink hamarosan felveszik önnel a kapcsolatot!