Niveus hírlevél – 2023. november

2023-12-01

Változás a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum összegében 2023. december 1-től. Elfogadták az őszi adócsomagot. Transzferár Kerekasztal megbeszélést tartottak a Pénzügyminisztériumban. Novemberi hírlevelünkben ezekkel a témákkal foglalkozunk.

 

Holnaptól nő a minimálbér és a garantált bérminimum összege – a változás számos területet érint

 

A kormány kihirdette a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 508/2023. (XI. 20.) Kormányrendeletet, amely 2023. december 1. napjától hatályos és többek között az alábbi változásokkal jár.

 

Minimálbér, garantált bérminimum

 

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. december 1-jétől havibér alkalmazása esetén 266 800 forint.

A legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. december 1-jétől havibér alkalmazása esetén 326 000 forint.

Ennek megfelelően 2023. december 1-jétől a minimálbér nettó összege 177 422 forint/hó, a garantált bérminimumé pedig 216 790 Ft/hó a különböző jogcímen igénybe vehető egyéni adó és adóalap kedvezmények figyelembevétele nélkül.

Hallgatói munkaszerződés

 

Tekintettel arra, hogy a felsőoktatási duális képzésben hallgatói munkaszerződéssel részt vevő hallgatók munkabére is a minimálbérből számítódik ki (minimum annak a 65%-a havonta), így a minimálbér december 1-jei emelkedése a hallgatók munkabérét is érinti. A 266 800 Ft-os minimálbérrel kalkulálva ez az összeg 173 420 forint, amelyet – eltérő megállapodás hiányában – a szakmai gyakorlóhely fizet.

Tanulószerződés

 

Ez a változás a kifutó rendszerben OKJ-s szakmát tanulók tanulószerződés szerinti pénzbeli juttatását is befolyásolja, a szakképzési munkaszerződés alapján fizetendő szakképzési munkabéreket nem.

A tanulószerződés alapján kifizetett tanulói pénzbeli juttatás havi mértékének legkisebb összege 2023. december 1-től 44 022 forint lesz.

SZOCHO felső korlát számítása:

 

A szociális hozzájárulási adó felső korlát számításakor az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege az irányadó, így a mostani minimálbér emelés 2024. január 1. napjától lesz hatással a SZOCHO felső korlát számítására.

Távmunka költségtérítés:

 

Adómentes a  munka törvénykönyvéről szóló törvény távmunkavégzésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a munkaszerződésében foglaltak szerint távmunkavégzés keretében munkát végző munkavállalónak a távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítés címén fizetett összegből a felek által előzetesen meghatározott, de legfeljebb havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeg, azaz 26.680,-Ft – ha a távmunkavégzés nem érinti az egész hónapot, a havi összegnek a távmunkavégzéssel érintett napokkal arányos része –, feltéve, hogy a magánszemély a távmunkavégzéssel összefüggésben más költséget nem számol el.

Elfogadták az őszi adócsomagot

 1. november 21-én a kormány elfogadta a globális minimumadóra vonatkozó törvényjavaslatot és az őszi adócsomagot.

Globális minimumadó

 

Az Országgyűlés 2023. november 21-én elfogadta a globális minimumadóra vonatkozó törvényt, amely 2023. december 31-jével lépnek hatályba. Magyarországon közel 3000 vállalkozás lehet érintett a fizetendő kiegészítő adókötelezettséggel.

 

Az úgynevezett GloBE szabályok alapján a kiegészítő adó alanya az a csoporttag, amelynek illetősége szerinti állam Magyarország és a multinacionális vállalatcsoport vagy nagyméretű belföldi vállalatcsoport - amelynek tagja - éves bevétele a végső anyavállalat konszolidált pénzügyi beszámolója szerinti az adóévet közvetlenül megelőző négy adóév közül legalább kettőben eléri vagy meghaladja a 750 millió euró összeget.

 

A 15 százalékos effektív adókulcs számítását a belföldi csoporttagok összességére kell elvégezni.

 

A tényleges adókulcs kiszámításához a belföldön található csoporttagok nettó nyereségét és veszteségét kell alapul venni, amely a végső anyavállalat konszolidált éves beszámolójában alkalmazott számviteli standard által meghatározott a csoporttag adóévi számviteli nettó nyereségével vagy veszteségével egyezik meg. A GloBE szabályok alkalmazásakor önálló módosító tételeket kell figyelembe venni.

 

Kedvező a magyarországi vállalkozásokra nézve, hogy lefedett adóként vehető figyelembe a társasági adó mellett, a helyi iparűzési adó, az energiaellátók jövedelemadója és az innovációs járulék.

 

Új K+F adókedvezmény

 

A vállalkozások számára 2024-től új jogcímen érhető el adókedvezmény a társasági adóban. amely bármely vállalkozás által érvényesíthető és elismerhető a globális minimumadó számítása során is.

 

Az új K+F adókedvezményt az adózók alapkutatás, alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztésre vehetik igénybe, a K+F tevékenységgel kapcsolatban felmerült közvetlen költségére tekintettel. Az adókedvezmény mértéke az elszámolható költségek 10%-a, de legfeljebb az euróban meghatározott felső értékhatárig terjedhet. Az adókedvezmény az elszámolható költség felmerülésének adóévében és az azt követő három adóévben vehető igénybe.

 

A legfontosabb újítás, hogy ha a vállalkozás nem használja fel a számára elérhető adókedvezményt, a jogszabály lehetőséget teremt annak – meghatározott feltételek teljesülése esetén – készpénzben történő érvényesítésére. Az új K+F adókedvezmény első helyre kerül az adókedvezmények érvényesítésének sorrendjében és ezzel akár nullára csökkenthető a társasági adó.

 

Kisvállalati adó (KIVA)

 

A KIVA törvény módosítása alapján megnyílik a lehetőség KIVA-s cégek átstrukturálására. A kisvállalati adó (KIVA) jelenlegi szabályai alapján a KIVA szerint adózó cégek nem egyesülhetnek más céggel, nem válhatnak szét, különben elveszítik a KIVA szerinti adózás lehetőségét, és két évig nem is választhatják újra ezt a kedvező adózási módot. Ezt módosította az őszi adócsomag, amelynek újdonsága, hogy szűk körben megnyitja a lehetőséget a KIVA-s cégek átstrukturálására.

 

Az elfogadott törvény szerint a jövőben lenne egy új kivételszabály, amely ugyan szűk körben, de lehetővé tenné a KIVA szerint adózó cégek egyesülését, szétválását.

 

Általános forgalmi adó (ÁFA)

 

Az elfogadott törvényjavaslat alapján 2024. január 1-től az adózóknak 3 különböző lehetőségük lesz az áfa bevallásaik benyújtására. Az ÁNYK-ban kitöltött bevallás mellett lehetőség lesz web-alapú e-Áfa bevallás benyújtására, továbbá az áfa bevallás elkészíthető gépi interfész alkalmazásával is. Az e-áfa használata mentesít a számlabefogadói adatszolgáltatási kötelezettség alól (azaz nem kell kitölteni az M-es lapokat), ami jelentős adminisztratív könnyebbség lehet.

 

Az elfogadott törvényjavaslat az adómegfeleléssel kapcsolatos folyamatok digitális átalakítását célzó eNyugta projekt törvényi szintű szabályozását is tartalmazza. Az e-nyugta várhatóan 2025. január 1-től kerül bevezetésre. Ezzel összefüggésben az elfogadott törvény alapján az e-nyugta kiállítása, kibocsátása kizárólag elektronikusan történhet. A kibocsátott e-nyugtát a vevő vevői alkalmazás segítésével tudja elérni a nyugtatárban, kizárólag a vevő kifejezett kérése esetén történik papír alapú nyugtamásolat rendelkezésre bocsátása. Az e-nyugta a nyugtatárba való beérkezéssel minősül kibocsátottnak. Emellett a nyugta kötelező tartalmi elemei is kiegészülnek és a nyugtával egy tekintet alá eső okirat fogalma, és kötelező adatai is bekerülnek a jogszabályba.

 

Az adócsomag szintén említésre méltó újdonsága az alanyi adómentesség választásának lehetősége más tagállamban az ott nem letelepedett, de Közösség területén székhellyel rendelkező adóalanyok számára. Összhangban a 2020/2025/EU tanácsi irányelvvel a jövőben magyar adóalanyok is választhatják egy másik tagállamban az alanyi adómentességet, ha megfelelnek az ottani feltételeknek, és az uniós (tehát az egész közösségen belüli) árbevételük nem haladja meg a 100 000 EUR-t. Ezzel párhuzamosan az EU-ban székhellyel rendelkező külföldi cégek is választhatják az alanyi adómentességet Magyarországon 2025-től.

 

Változik továbbá jövőre a kedvezményes áfa kulcsú és az adómentes termékek és szolgáltatások köre. 2024. január 1-jétől 18%-os áfa kulcs alá sorolja többek között a Túró Rudit is, mint desszert jellegű sajtkészítményt.

 

Transzferár kerekasztal

 

A november közepén megrendezett Transzferár Kerekasztal beszélgetésen részt vettek kollégáink, az egyeztetés során pedig az alábbi főbb statisztikákat hozta nyilvánosságra a Pénzügyminisztérium (az azokhoz kapcsolódó megjegyzéseinket dőlt betűvel zárójelbe foglaltuk):

 

 • 5512 adózó nyújtott be adatszolgáltatást 2022-ben. (Ez a 2022-ben működő több mint 1 millió vállalkozásnak csupán a töredéke.)

 

 • Az adózók átlagosan 3 ATP lapot és ugyanennyi ATP-KV lapot töltöttek ki.

 

 • Az adatszolgáltatással érintett ügyletek ügyleti értéke 95.000 mrd Ft. (Összehasonlítva ezt a 2022. évi folyó áron számított GDP-vel, amely 66.387 mrd Ft volt, látható, hogy a transzferár képzésnek kardinális hatása van a gazdaságra.)

 

 • A kiigazítások értéke 130 mrd Ft. (Ez az ügyleti érték 0,14%-a, amely egy elenyésző részarány.)

 

 • Az ügyleti érték nagysága alapján rangsorolva a legjellemzőbb 3 kapcsolt ügylet a szerződéses gyártás, a korlátozott kockázatú forgalmazás (disztribúciós tevékenység) és az egyéb kategóriába sorolt ügyletek voltak. Darabszám alapján a leggyakoribb riportált ügyletek az egyéb kategóriába sorolt ügyletek voltak. (Ebből látható, hogy számos esetben az adózók nem tudták besorolni az ügyleteiket a NAV által megadott kategóriákba.)

 

 • Tevékenységi besorolás szerint a leggyakoribb kapcsolt ügyletek a 7022 – Üzletviteli szolgáltatások, 6820 – Ingatlanbérleti ügyletek és a 8211 – Adminisztratív szolgáltatások voltak.

 

 • Módszertan tekintetében a két legjellemzőbb módszer az Összehasonlító független árak módszere és az Ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer volt.

 

 • A beszámolási elvek kapcsán pedig az ügyletek nagy része a magyar beszámolási elvek alapján került vizsgálat alá, emellett jellemző volt még az IFRS beszámolási elvek alkalmazása.

 

Az előadást követő Kérdések / válaszok részben pedig az alábbi témakörök kerültek szóba:

 

 • A transzferár dokumentáció készítés alól mentesülő ügyletek riportálása kapcsán számos elvárást, illetve iránymutatást pontosítottak az előadók:

 

 • Az APA-vel érintett ügyletekről teljes adattartalmú adatszolgáltatást kell tenni, de csak a magyar adóhatóság által kiadott APA-k tartoznak ide. Folyamatban lévő APA eljárással érintett ügyletek tekintetében az általános szabályok szerint kell eljárni.

 

 • Egyéni vállalkozóval kötött ügyletek esetében a 100 millió Ft alatti ügyleteket nem kell riportálni.

 

 • A harmadik féltől bejövő költségek kapcsolt fél részére történő, közvetlen és azonos értéken történő költség átterheléseit a 2022. év tekintetében a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően nem kellett volna riportálni, mégis sokan megtették. A 2023. év esetében az átmeneti mentesülési rendelkezés már hatályát fogja veszíteni, így ezen ügyletek kapcsán is teljesíteni kell a részleges adatszolgáltatást, amennyiben az ügyletérték meghaladja a 100 millió Ft-ot.

 

 • A finanszírozási és royalty ügyletek során alkalmazott kamatrátákat, royalty díjakat, amennyiben azok fix és változó díjazás szerinti tételeket is tartalmaznak, meg kell bontani a nyomtatványon.

 

 • Az előadók továbbá kiemelték, hogy az a szakmai álláspontja a Pénzügyminisztériumnak, hogy a számviteli bizonylattal történő transzferár korrekció esetén is a mediánra kell kiigazítani. Ezen szakmai megközelítés számos kérdést is felvet, így a jövőben a téma kapcsán további fejlemények várhatók.

 

*          *          *

 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Share this page and start a discussion:

Any question?
Please do not hesitate to contact our expert colleague:

News

Niveus hírlevél – 2022. szeptember

Jövőre az iparűzési adó is fizethető euróban vagy amerikai dollárban. A kiskereskedelmi pótadó fizetési határidejének közeledtével érdemes még egyszer átgondolni, hogy kinek és milyen értékesítések után keletkezik kiskereskedelmi adókötelezettsége. Az Európai Bíróság előtt az igazgatósági díjak ÁFA kötelezettségének megítélése. Szeptemberi hírlevelünkben ezekkel a témákkal foglalkozunk.

Read more

Hungarian Tools Help tax Morale, With Leeway for Improvement

While Hungary’s tax morale has significantly improved in the past two decades, there is room for improvement to better incentivize taxpayer willingness...

Read more

Niveus hírlevél – 2023. május

Május 31-ig kell regisztrálni a hulladékgazdálkodási hatóság oldalán az EPR kötelezettséggel érintetteknek. Új kétlépcsős azonosítást vezetnek be az Online Számla rendszerben. Újra kihirdették a Whistleblowing törvényt. Elrendelhetik az igazgatási szünetet a közigazgatásban is. Májusi hírlevelünkben ezekkel a témákkal foglalkozunk.

Read more

Köszönjük üzenetét!

Kollégáink hamarosan felveszik önnel a kapcsolatot!